Súbory cookies nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
0

Najnovšie pridané produkty

Žiadne produkty

Doprava Bezplatne
Daň 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú s DPH

Košík – pokladňa

Produkt bol vložený do Vášho košíka

Množstvo
Spolu

Počet produktov v nákupnom košíku: 0 Počet produktov v nákupnom košíku: 1

Spolu za produkty (s DPH)
Spolu za doručenie (s DPH) Bezplatne
Daň 0,00 €
Spolu (s DPH)
Pokračovať v nákupe Košík - Pokladňa

Odstúpenie od zmluvy

7. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU (platí pre fyzické osoby)

7.1 Kupujúci (fyzická osoba - spotrebiteľ) odstupuje v súlade s ust. §7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov od zmluvy uzavretej s AHC PRESSBURG s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava, IČO: 35754265, IČ DPH: SK2021439343. Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

7.2 Kupujúci – spotrebiteľ je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. AHC PRESSBURG s.r.o. pre zákazníkov - fyzické osoby -  ktoré tovar objednávali ako zaregistrovaní zákazníci, túto lehotu predlžuje na 30 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7.3 Tovar na vrátenie musí byť:,

  1. nepoškodený, nepoužívaný, (uznáva sa iba vyskúšanie ako v „kamennej“ predajni)
  2. kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
  3. zabalený v originálnom nepoškodenom obale
  4. vrátane priloženého dokladu o kúpe a
  5. vrátane vyplneného formuláru na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy alebo vlastného formuláru spotrebiteľa

 

7.4 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 a 7.2 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

  1. platne odstúpiť od zmluvy vyplnením formuláru na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy, kde vyplní všetky povinné hrubo orámované časti alebo vyplnením vlastného formuláru a doručením ho predávajúcemu písomne, emailom,
  2. zaslať tovar naspäť na adresu expedičného skladu predávajúceho: MobilneChladenie.sk, Národného Oslobodenia 2703/33, 90027 Bernolákovo, Slovenská republika. Tovar sa posiela na adresu skladu predávajúceho, nie na vyzdvihnutie na pošte. Tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
  3. uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru.

 

7.5 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok je predávajúci povinný:

  1. prevziať tovar naspäť,
  2. vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na účet kupujúceho s čím kupujúci odoslaním objednávky výslovne súhlasí. Kupujúcemu nebudú účtované akékoľvek ďalšie poplatky.

 

Platba bude však kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

7.6 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.7 Vracaný tovar zaslaný na dobierku nebude zo strany predávajúceho prevzatý.

7.8 Poučenie v zmysle §3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

I. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14  (pre registrovaných zákazníkov 30) dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14  (pre registrovaných zákazníkov 30) dňoch odo dňa keď  Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese MobilneChladenie.sk, Národného Oslobodenia 2703/33, 90027 Bernolákovo, Slovenská republikainfo@mobilnechladenie.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. 

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.mobilnechladenie.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom) 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

II. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. 

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte najneskôr do 14 (pre registrovaných zákazníkov 30) dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14 (pre registrovaných zákazníkov 30)-dňovej lehoty. 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. 

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

Formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

PDF súbor – stiahnuť Acrobat Reader 

V Bratislave, dňa 9.9.2014 | Aktualizácia: 19.2.2019


Čakajte prosím...